سندروم بدخلقی مردانه یا پریود مردانه چیست؟

 Irritable Male Syndrome

سندروم بدخلقی مردانه، شرایطی است که برای بسیاری از مردان اتفاق می افتد، اما متاسفانه اطلاعات عموم مردم در مورد آن ناقص و اندک است. درک این شرایط و آگاهی از نحوه برخورد با آن، هم برای زنان و هم مردان ضروری است.

ادامه مقاله